Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Akt powołania


AKT POWOŁANIA


I

Działając na podstawie Zarządzenia nr 28 Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. (Dz. Urz. MEN nr 7/1992) i Zarządzenia nr 19 MEN z dnia 20 października 1994 r. (Dz. Urz. MEN nr 5/1994) w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych Akademia Rolnicza w Poznaniu przyjmuje na siebie obowiązki Organizatora Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.


II

Współorganizatorami Olimpiady są:

  • Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, któremu powierza się wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe,
  • Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie.


III

Zgodnie z powyższymi zarządzeniami organizator powołuje niniejszym Aktem Powołania – Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu o charakterze olimpiady przedmiotowej – interdyscyplinarnej.


IV

Merytorycznie Olimpiada pozostaje w bezpośrednim związku z programem nauczania nastyępujących przedmiotów zawodowych technikum, liceum, liceum zawodowego i szkół równorzędnych:

  • podstawy żywienia człowieka,
  • technologia gastronomiczna z towaroznastwem,
  • zajęcia paktyczne,
  • mikrobiologia.

Ponadto program merytoryczny Olimpiady zakłada opanowanie przez jej uczestników odpowiednio do etapu Olimpiady dodatkowego zasobu wiedzy z zakresu żywienia człowieka.


V

Organizator Olimpiady przy udziale współorganizatorów powołuje Komitet Główny Olimpiady na okres trzech lat, w którego składzie należy uwzględnić:

  • nauczycieli akademickich, specjalistów z zakresu dziedzin wiedzy objętych programem Olimpiady,
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności gastronomicznych,
  • przedstawicieli współorganizatorów Olimpiady, o których mowa w pkt. II.

Obowiązki Przwodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady powierza się Kierownikowi Katedry Higieny Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zmiany w składzie osobowym Komitetu Głónego mogą byc dokonane na wniosek organizatora Olimpiady przy akceptacji współorganizatorów. Skład Komitetu Głównego przedstawiono w załączniku nr 1 (dodatkowo na str. 13 Informatora OWoŻ lub taka sama pozycja na naszej stronie WWW)


VI

Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu przeprowadza się w oparciu o regulamin olimpiady, który stanowi załąćznik nr 2 (dodatkowo na str. 2 Informatora OWoŻ lub taka sama pozycja na naszej stronie WWW)


VII

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu powoła Komisje Główną do przeprowadzenia III-go etapu Olimpiady i Komisje Okręgowe do przeprowadzenia II-go etapu Olimpiady.


VIII

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu ma siedzibę w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie przy ul. Hożej 6, tel./fax (091) 4520933, konto PBI SA Szczecin 708427-5018-3111 (z dopiskiem Olimpiada Wiedzy o Żywieniu).


IX

Akt powołania sporządził w dniu 20 czerwca 1995 r. organizator przy udziale współorganizatorów Olimpiady, o których mowa w pkt. II. Na dowód czego opatruje sie Akt Powołania właściwymi pieczęciami i podpisami.