Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Literatura


LITERATURA DOTYCZ¡CA TEMATYKI WIOD¡CEJ

 1. Ambroziak Z.: Produkcja piekarsko-ciastkarska. WSiP Spó³ka Akcyjna, Warszawa 2012.

 2. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo ¿ywno¶ci pochodzenia ro¶linnego. Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2012.

 3. Gawêcki J. (red.): Bia³ka w ¿ywno¶ci i ¿ywieniu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznañ 2003.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 4. Gawêcki J., Obuchowski W. (red.): Produkty zbo¿owe. Technologia i rola w ¿ywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, 2016.

 5. G±siorowski H. (red.): Owies chemia i technologia. PWRiL, Poznañ 1995.

 6. G±siorowski H. (red.): Jêczmieñ chemia i technologia. PWRiL, Poznañ 1997.

 7. G±siorowski H. (red.): Pszenica chemia i technologia. PWRiL, Poznañ 2004.

 8. Górecka D., Limanówka H., Superczyñska E., ¯yliñska-Kaczmarek M.: ¯ywienie i us³ugi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Czê¶æ 2 i 3.Wyd. Format AB, Warszawa 2015.

 9. Konarzewska M.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Cz. 2. Wyd. REA, Warszawa 2011.

 10. Koniñska G., Marczewska M., ¬ródlak M.: Celiakia i dieta bezglutenowa, praktyczny poradnik. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiaki± i na Diecie Bezglutenowej, Warszawa 2012.

 11. 11. Obuchowski W.: Technologia przemys³owej produkcji makaronu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznañ 1997.


LITERATURA OBOWI¡ZKOWA Z ZAKRESU GASTRONOMII, ¯YWNO¦CI I ¯YWIENIA

 1. Czerwiñska D., Ko³³ajtis-Do³owy A., Koz³owska K., Pietruszka B.: Podstawy ¿ywienia cz³owieka. Format AB, Warszawa 2004.

 2. Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia ¿ywno¶ci. WSiP, Warszawa 2015

 3. Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Wor³owska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 3. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.

 4. Gawêcki J. (red.): ¯ywienie cz³owieka. Podstawy nauki o ¿ywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 5. Grzymis³awski M., Gawêcki J. (red.): ¯ywienie cz³owieka zdrowego i chorego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 6. Górecka D., Limanówka H., Superczyñska E., ¯ylinska-Kaczmarek M.: ¯ywienie i us³ugi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Czê¶æ 1. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.

 7. Guzik M., Jastrzêbska E., Kozik R., Matuszewska R., Py³ka-Gutowska E., Zamachowski W.: Biologia na czasie 1. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.

 8. Kmio³ek A.: Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP, Warszawa 2015.

 9. Kmio³ek A., Sporz±dzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie ¿ywno¶ci. WSiP, Warszawa 2013.

 10. Kmio³ek A., Sporz±dzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Czê¶æ 1 i 2. WSiP, Warszawa 2013.

 11. Kunachowicz A., Nadolna I., Siñska B., Turlejska H.: Zasady ¿ywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.

 12. Litwin M., Styka-Wlaz³o Sz., Szymoñska J.: To jest chemia 1. (zakres rozszerzony). Chemia ogólna i nieorganiczna. Nowa Era, Warszawa 2015.

 13. Litwin M., Styka-Wlaz³o Sz., Szymoñska J.: To jest chemia 2. (zakres rozszerzony). Chemia organiczna. Nowa Era, Warszawa 2014.

 14. Szajna R,. £awniczak D.: Us³ugi gastronomiczne. WSiP, Warszawa 2015.

 15. Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.


LITERATURA NIEOBOWI¡ZKOWA DOTYCZ¡CA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ¯YWNO¦CI I ¯YWIENIA

 1. Brzozowska A., Gawêcki J. (red.): Woda w ¿ywieniu i jej ¼ród³a. Wyd. AR w Poznaniu, Poznañ 2008.

 2. Brzozowska A. (red.): Sk³adniki mineralne w ¿ywieniu cz³owieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, Wyd. AR, Poznañ 1999.

 3. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. ¯ywienie zdrowego i chorego cz³owieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 4. Czapski J., Górecka D. (red.): ¯ywno¶æ prozdrowotna. Sk³adniki i technologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznañ 2014.

 5. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo produktów spo¿ywczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznañ 2006.

 6. Garnecka-Wrzosek B.: Us³ugi ¿ywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

 7. Gawêcki J., Bary³ko-Piekielna N. (red.): Zmys³y a jako¶æ ¿ywno¶ci i ¿ywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznañ 2007.

 8. Gawêcki J., Czarnociñska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy ¿ywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2012.

 9. Gawêcki J., Jeszka J. (red.): Energia w ¿ywno¶ci i ¿ywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2010.
  10. Gawêcki J., Czarnociñska J., Korczak J., Kulczak M.: Zbiór zadañ i pytañ z Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci z lat 2009-2014. Format AB, Warszawa 2014.

 10. Gawêcki J., Korczak J., Czarnociñska J. Kulczak M.: Zbiór zadañ i pytañ z Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.

 11. Gawêcki J., Krejpcio Z. (red.): Bezpieczeñstwo ¿ywno¶ci i ¿ywienia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2014.

 12. Gawêcki J. (red.): Ewolucja na talerzu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2014.

 13. Gawêcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w ¿ywno¶ci i w ¿ywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznañ 2006.

 14. Gawêcki J. (red.): Prawda o t³uszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, Wyd. AR, Poznañ 1996.

 15. Gawêcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, Wyd. AR, Poznañ 2000.

 16. Gawêcki J., Mossor-Pietraszewska T (red).: Kompendium wiedzy o ¿ywno¶ci, ¿ywieniu i zdrowiu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 17. Gawêcki J. (red.): Wspó³czesna wiedza o wêglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, Wyd. AR, Poznañ 1998.

 18. Gawêcki J., Roszkowski W. (red.): ¯ywienie u progu i u schy³ku ¿ycia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznañ 2013.

 19. Gawêcki J., Roszkowski W.(red.): ¯ywienie cz³owieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 20. Pijanowski E., D³u¿ewski M., D³u¿ewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia ¿ywno¶ci. WN-T, Warszawa 2004.

 21. Sikorski Z.E (red.): Chemia ¿ywno¶ci, WN-T, Warszawa 2002.

 22. Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W.: Biologia. Wyd. Multico, Warszawa 2014.

 23. Szajna R., £awniczak D. : Obs³uga kelnerska. Czê¶æ 1 i 2. WSiP, Warszawa 2014.Czasopisma

 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

 • Problemy Higieny i Epidemiologii

 • ¯ywienie Cz³owieka i Metabolizm

 • Przegl±d Zbo¿owo-M³ynarski

 • Przegl±d Piekarski i cukierniczy

 • Przegl±d Gastronomiczny

 • Przemys³ Spo¿ywczy

 • Wiedza i ¯ycie