Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Lista laureatów


XX edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2015/2016

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Weronika Marzena Lebowa
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¦w. Stanis³awa Kostki

Lublin
2
Natalia Justyna Gospodarczyk
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych

G³ubczyce
3
Karolina Ruszczyk
III Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 5 im. Unii Europejskiej

Ostro³êka
4
Sandra Powro¼nik
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Stanis³awa Staszica

Lublin
5
Aleksandra Jolanta Kucharska
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Ks. El¿biety

Szczecinek
6
Mi³osz Rozynek
Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Sulechów
7
Paulina Dani³
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Unii Lubelskiej

Lublin
8
Krzysztof Wiêckowski
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Króla Jana III Sobieskiego

Kraków
9
Bartosz Jan Patycki
Technikum Nr 3, Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamaæ

Gorzów Wielkopolski
10
Marcelina Maria Jaroma
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Stefana ¯eromskiego

Tomaszów Mazowiecki
11
Justyna Barbara Kubat
Technikum Gastronomiczne Nr 3 w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich

Gdañsk
11
Maciej Kurp
Liceum Akademickie
w Zespole Szkó³ Akademickich im. Króla Boles³awa Chrobrego

Nowy S±cz
13
Igor K³ak
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Kazimierza Jagielloñczyka

Sieradz
14
Aleksandra Anio³
I Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce im. X.B.W. Ignacego Krasickiego

Kraków
15
Emilian Rados³aw Kmak
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 2 im. Marii Konopnickiej

Nowy S±cz


XIX edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2014/2015

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Krzysztof Wiêckowski
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Króla Jana III Sobieskiego

Kraków
2
Ma³gorzata Kamila Kaczmarek
Publiczne Liceum Ogólnokszta³c±ce Nr III z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych

Opole
3
Patryk Filip Miko³ajec
II Liceum Ogólnokszta³c±ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Zespole Szkó³ Nr 2 im. A. F. Modrzewskiego

Rybnik
4
Rados³aw Sterna
IV Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Tadeusza Kotarbiñskiego

Gorzów Wielkopolski
5
Zuzanna Katarzyna Smalec
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Unii Lubelskiej

Lublin
6
Maria Zofia Walewska
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Króla Jana III Sobieskiego

Kraków
7
Sebastian Maciej Stojak
I Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych im. Miko³aja Kopernika

Krosno
8
Aleksandra Julia W³odarczyk
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. B. Nowodworskiego

Kraków
9
Gabriela Teresa Rêka
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¦w. Stanis³awa Kostki

Lublin
10
Katarzyna Zofia Tylkowska
Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. Karola Libelta

Poznañ
11
Anna Maria Zapolska
IX Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Klementyny Hoffmanowej w Zespole Szkó³ nr 125

Warszawa
12
Mariola Ga³±zka
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

Warszawa
13
Anna Budka
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ nr 2 im. Hugona Ko³³±taja

Wa³brzych
14
Klaudia Luchowska
Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Budowlanych i Ogólnokszta³c±cych im. Józefa Dechnika

Bi³goraj
15
Gabriela Agnieszka Leszka
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zespole Szkó³ Nr 5 im. Unii Europejskiej

Ostro³êka


XVIII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2013/2014

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Jakub Wo¼niak
Technikum w Zespole Szkó³ Spo¿ywczych i Hotelarskich

Radom
2
Piotr Jan Liszka
Technikum Gastronomiczne Nr 11 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych Nr 2 im. prof. O. Bujwida

Kraków
3
Sylwia Magdalena Lubas
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. A. Mickiewicza

Tarnów
4
Magdalena Andruszkiewicz
II Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 12

Poznañ
5
Maria Za³êska
IX Liceum Ogólnokszta³c±ce im. K. Hoffmanowej w Zespole Szkó³ Nr 125

Warszwa
6
Joanna Magdalena Gomó³ka
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Unii Lubelskiej

Lublin
7
£ukasz Henryk Æwiêczek
II Liceum Ogólnokszta³c±ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Zespole Szkó³ Nr 2 im. A. F. Modrzewskiego

Rybnik
8
Rafa³ Kaczyñski
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

Warszawa
9
Kinga Angelina Szczepaniak
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. K. Jagielloñczyka w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 2

Elbl±g
10
Zuzanna Katarzyna Smalec
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Unii Lubelskiej

Lublin
11
Gabriela Agnieszka Leszka
III Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 5 im. Unii Europejskiej

Ostro³êka
12
Mateusz Siwek
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. St. Staszica

Lublin
13
Grzegorz Dawid Marzec
Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego

Sosnowiec
14
Adrianna Jagoda ¯urek
II Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 12

Poznañ
15
Gra¿yna Maria ¦witacz
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¦w. St. Kostki

Lublin


XVII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2012/2013

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Iga Zendran
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Jana Paw³a II

¯ary
2
Izabela Anna Wasiak
Liceum Akademickie w Zespole Szkó³ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie

Toruñ
3
£ukasz Barnaba Lepianka
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

Warszawa
4
Kamil Pawe³ Broñczyk
Technikum w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych

Bobowa
5
Agnieszka Anna Wójcik
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 2 im. A. F. Modrzewskiego

Rybnik
6
Mateusz Michalak
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. E. Dembowskiego

Zielona Góra
7
Mateusz Gemba
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkó³ Agrobiznesu

Cz³uchów
8
Gabriela Ró¿añska
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. M. Sk³odowskiej-Curie w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2

Gorzów Wielkopolski
9
Kamila Kowalczyk
Technikum Gastronomiczne Nr 11 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych Nr 2 im. prof. O. Bujwida

Kraków
10
Magdalena Andruszkiewicz
II Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 12

Poznañ
11
Pawe³ Czury³o
Technikum Uzupe³niaj±ce nr 1 w Zespole Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c±cych

Biøgoraj
12
Andrzej Nowak
V Liceum Ogólnokszta³c±ce im. A. Witkowskiego

Kraków
13
Kamila Barbara Brykalska
Technikum Gastronomiczne Nr 1 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza

Bydgoszcz
14
Beata Celina Materek
Technikum Nr 3 w Zespole Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Kielce
15
Zuzanna Katarzyna Kawczyñska
Technikum w Zespole Szkó³ im. Gen. D. Ch³apowskiego

Bolechów
16
Sylwia Magdalena Lubas
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. A. Mickiewicza

Tarnów


XVI edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2011/2012

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Joanna Barbara Rymarczyk
Zespó³ Szkó³

Szczyrzyc
2
Urszula Brytan
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c±cych

Bi³goraj
3
Hanna Giza
Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2

Dêblin
4
Barbara Kubinowska
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¦w. Stanis³awa Kostki

Lublin
5
Anna Wolska
Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkó³ Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Miko³aja Kopernika

Stargard Szczeciñski
6
Gabriela Ró¿añska
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych

Gorzów Wielkoposlki
7
Iga Zendran
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
8
Aleksandra £apiak
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
9
Izabela Anna Wasiak
Liceum Akademickie w Zespole Szkó³ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie

Toruñ
10
Magdalena Tuliñska
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
11
Agnieszka Anna Wójcik
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ nr 2 im. A.F. Modrzewskiego

Rybnik
12
Jolanta Ci±g³o
Technikum Nr 1 w Zespole Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Nowy S±cz
13
Pawe³ Podsiad³y
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
13
Patrycja Anna Kowalczyk
XIV Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 14

Wroc³aw
14
Anna Karolina Zawojska
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. K.K. Baczyñskiego

Bia³ystok


XV edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2010/2011

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Joanna Amrogowicz
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
2
Dagmara Wymys³owska
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
3
Aneta Nowicka
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Czaplinek
4
Joanna Barbara Rymarczyk
Zespó³ Szkó³ w Szczyrzycu

Szczyrzyc
5
Urszula Brytan
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c±cych

Bi³goraj
6
Paulina Joanna Gna¶
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Ks. El¿biety

Szczecinek
7
Anna Paczka
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 2

Rybnik
8
Patrycja Angelika Wojtyra
I Liceum Ogólnokszta³c±ce

Ole¶nica
9
Monika Barbara Kozio³
Zespó³ Szkó³ Technicznych

Mielec
10
Sylwia Styliñska
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. St. Staszica

Lublin
11
Olimpia Marcjanna Jasielska
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. E. Dembowskiego

Zielona Góra
12
Kamil Grzyb
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Koszalin
13
Ró¿a Anna Ludwikowska
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 1

Olsztyn
14
Anna Nowacka
Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. M. Reja

Szczecin
15
Mateusz ¯aboklicki
Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich

Warszawa


XIV edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci – 2009/2010

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Mateusz Baran
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta

Têgoborze
2
Dawid Pawlos
Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ONZ w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych

Bi³goraj
3
Bart³omiej Sebastian Chlebda
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych Nr 2

Kraków
4
Justyna Natalia Czochañska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bia³ystok
5
Karolina Barbara ¦miech
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 4 im. K.A. Jaworskiego

Che³m
6
Sylwia Styliñska
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. S. Staszica

Lublin
7
Marta Kupisz
Zespó³ Szkó³ Chemicznych

W³oc³awek
8
Maciej Mikosza
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
9
Anna Stokowska
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych i Zawodowych im. Kardyna³a S. Wyszyñskiego

Czy¿ew
10
Agnieszka Klaudia Henrykowska
I Liceum Ogólnokszta³c±ce im. E. Dembowskiego

Zielona Góra
11
Anna Paczka
II Liceum Ogólnokszta³c±ce w Zespole Szkó³ Nr 2

Rybnik
12
Monika Barbara Kozio³
Zespó³ Szkó³ Technicznych

Mielec
13
Karol Krawiec
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¦w. S. Kostki

Lublin
14
Andrzej Maciej Szafrañski
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Czaplinek
15
Piotr Trzaska
V Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Jana Paw³a II

Toruñ


XIII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2008/2009

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Monika Maria Wójcik
I Liceum Ogólnokszta³c±ce Collegium Gostomianum

Sandomierz
2
Agnieszka Justyna Mazik
Zespó³ Szkó³ im. C. K. Norwida

Czêstochowa
3
Paulina Aleksandra Sowiñska
Zespó³ Szkó³ nr 14

Wroc³aw
4
Renata Kin
II Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Genera³owej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Poznañ
5
Anna Paczka
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. A. F. Modrzewskiego

Rybnik
6
Tomasz Tadeusz Skorczewski
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
7
Hanna Giza
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. M. D±browskiej

Dêblin
8
Karolina Barbara ¦miech
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 4 im. K. A. Jaworskiego

Che³m
9
Jakub Karol Kula
IV Liceum Ogólnokszta³c±ce im. H. Sienkiewicza

Czêstochowa
10
Dawid Pawlos
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych im. ONZ

Bi³goraj
11
Marcelina Szadkowska
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego

£od¼
12
Filip Piotr Stramecki
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Hugona Ko³³±taja

Wa³brzych
13
Dorota Magdalena Radziñska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
14
Norbert W±sik
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
15
Karolina Gruba
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce im. ¶w. St. Kostki

Lublin


XII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2007/2008

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Daria Leconte
Zespó³ Szkó³ Nr 2
im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
2
Agata Szczurowska
Zespó³ Szkó³ Nr 14

Wroc³aw
3
Marta B³aszkiewicz
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
4
Filip Stramecki
Zespó³ Szkó³ Nr 2
im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
5
Tomasz Dera
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych nr 1

Kraków
6
Marta Nieborak
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
7
Beata Prajsner
II Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. Genera³owej Zamoyskiej

Poznañ
8
Ilona Baraniak
I Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. S. Dubois

Wa³brzych
9
Tomasz Skorczewski
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
10
Paulina Sowiñska
Zespó³ Szkó³ Nr 14

Wroc³aw
11
Katarzyna Gajo
XXI Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. ¦w. Stanis³awa. Kostki

Lublin
12
Barbara ¦redziñska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bia³ystok
13
Marta Szymoniak
VIII Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. A. Mickiewicza

Poznañ
14
Mateusz Buczyniak
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Wieluñ
15
Jacek Adamczyk
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Gorzów Wielkopolski


XI edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2006/2007

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Pawe³ Konopa
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Ciechanów
2
Jakub Czu³owski
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. M. D±browskiej

Dêblin
3
Marta B³aszkiewicz
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
4
Ewelina Grotowska
Zespó³ Szkó³ Nr 2
im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
5
Marta Nieborak
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
6
Emil Boniek
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
7
Grzegorz Smolarczyk
Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Kielce
8
Aleksandra Idzior
Zespó³ Szkó³ Nr 2
im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
9
Magdalena Rewaj
I Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. B. Prusa

¯ary
10
Joanna Tarasiewicz
Zespó³ Szkó³ Nr 2
im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
11
El¿bieta Balawejder
Zespó³ Szkó³

Kañczuga
12
Tomasz Dera
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych Nr 1

Kraków
13
Ewelina Pers
Liceum Ogólnokszta³c±ce ¦w. Marii Magdaleny

Poznañ
14
Agata Machalla
I Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. K. Marcinkowskiego

Poznañ
15
Aleksandra Papaj
I Liceum Ogólnokszta³c±ce
im. A. Osuchowskiego

Cieszyn


X edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2005/2006

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Alicja Dziêcio³
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
2
Jakub Czu³owski
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2

Dêblin
3
Pawe³ ¯erebiecki
Zespó³ Szkó³ Chemicznych

W³oc³awek
4
Justyna Marsza³ek
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
5
Agnieszka Kalicka
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4

Sosnowiec
6
Lidia Kêpka
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych

Otwock
7
Szczepan Kowalczyk
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

Dêbica
8
£ukasz Mariusz Smyk
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Hrubieszów
9
Beata Latocha
Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. M. Reja

Szczecin
10
Pawe³ Konopa
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Ciechanów
11
Grzegorz Smolarczyk
Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Kielce
12
Agnieszka Jêdrzejowska
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. K. Pu³askiego

Gorlice
13
Tomasz Dera
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Kraków
14
Ma³gorzata Zieliñska
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. H. Ko³³±taja

Wa³brzych
14
Paula Jêdrzejewska
III Liceum Ogólnokszta³c±ce im. M. Kopernika

Wa³brzych


IX edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2004/2005

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Mateusz Zakrzewski
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Trzciel
2
Iwona Smutek
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
3
Aneta Antczak
I Liceum Ogólnokszta³c±ce

Czêstochowa
4
Beata Latocha
Zespó³ Szkó³ nr 6 im. M. Reja

Szczecin
5
Justyna Marsza³ek
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
6
Diana Was±g
Zespó³ Szkó³ nr 2

Wa³brzych
7
Krzysztof £y¿wiñski
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
8
Marta Wyrzykowska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Warszawa
9
Marcin Mañkowski
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych

Gliwice
10
£ukasz Smyk
Zespó³ Szkó³ nr 1

Hrubieszów
11
Marcin Zecer
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4

Ostro³êka
12
Jakub Czu³owski
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2

Dêblin
13/14
Kacper Pilarczyk
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c±ce

¯ary
13/14
Anna Bielenia
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bia³ystok
15
Krzysztof Sa³aga
IX Liceum Ogólnokszta³c±ce

Czêstochowa


VIII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2003/2004

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Ma³gorzata Pur³an
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 3

Gdañsk-Wrzeszcz
2
Anna Stachowicz
Zespó³ Szkó³ w D±browicy

Sobolów
3
Ma³gorzata Wo¼niel
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Mr±gowo
4
Marta Kuczyñska
Zespó³ Szkó³ Nr 2 (LO)

Wa³brzych
5
£ukasz Smyk
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Hrubieszów
6
Sebastian Sacharowski
Zespó³ Szkó³ Nr 2 (LO)

Wa³brzych
7
Anna Bednarek
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2

Dêblin
8
Damian Metyk
Zespó³ Szkó³

Oleszyce
9
Leszek Szo³tysek
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych

Gliwice
10
Krzysztof Bernatowicz
XIII Liceum Ogólnokszta³c±ce

Szczecin
11
Arkadiusz Tuwalski
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Ciechanów
12
£ukasz Bielenda
Zespó³ Szkó³ Technicznych

Mielec
13
Anna Kierznikiewicz
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych

Gdynia
14
Karolina Kulbaka
Zespó³ Szkó³ Nr 5

Lublin
15
El¿bieta Kamiñska
Zespó³ Zawodowych Nr 4

Che³m


VII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2002/2003

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Grzegorz Pasula
Zespó³ Szkó³ Nr 3

Bochnia
2
Sylwia Konopka
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Hrubieszów
3
Ma³gorzata Wo¼niel
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Mr±gowo
4
Anna Grzybowska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Czêstochowa
5
Piotr Serafin
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c±cych

Bi³goraj
6
Damian Metyk
Zespó³ Szkó³

Oleszyce
7
Kamila Stêpieñ
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Szczecinek
8
Arkadiusz Tuwalski
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Ciechanów
9
Karolina S³upczewska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Toruñ
10
Kornelia Brudek
Zespó³ Szkó³ Rolniczych

Pszczyna
11
Iwona Rybicka
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
12
Jolanta Bach
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko – Gastronomicznych

Gdynia
13
Ewa Konopka
Zespó³ Szkó³ Nr 1

Hrubieszów
14
£ukasz Bielenda
Zespó³ Szkó³ Technicznych

Mielec
15
Marcin Trzêsowski
Zespó³ Gastronomiczno – Hotelarskich

Kalisz


VI edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2001/2002

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Leszek Szo³tysek
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno – Us³ugowych

Gliwice
2
Joanna Rogalewska
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Gdañsk – Wrzeszcz
3
Dorota Ma³ek
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Czêstochowa
4
Ewa Konopka
Zespó³ Szkó³ Mechanizacji Rolnictwa

Hrubieszów
5
Agnieszka Pasula
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Sosnowiec
6
Sylwia Konopka
Zespó³ Szkó³ Mechanizacji Rolnictwa

Hrubieszów
7
Marcin Worobec
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
8
Tomasz Biecke
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko – Gastronomicznych

Gdynia
9
Monika Jachowicz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1

Koszalin
10
Krzysztof Filipowicz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2

Dêblin
11
Agnieszka Ka³±¿na
II Liceum Ogólnokszta³c±ce

Poznañ
12
Agnieszka Dec
Liceum Ogólnokszta³c±ce Marii Magdaleny

Poznañ


V edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 2000/2001

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Robert Arent
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych

Gdynia
2
Daniel Haluch
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
3
Kinga Wagner
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2

Kalisz
4
Ewelina Jakubczyk
Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich

Iwonowicz Zdrój
5
Ma³gorzata Drynda
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Czêstochowa
6
Pawe³ Sychowski
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych

Gdynia
7
Marcin Worobec
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
8
Artur Grzywacz
Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywno¶ciowej i Agrobiznesu

Lêbork
9
Rados³aw ¦ciegliñski
Zaspó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2

Tomaszów Mazowiecki
10
Krzysztof Piotrowski
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

SosnowiecIV edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 1999/2000

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Daniel Haluch
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
2
Magdalena Bubelska
Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych, Chemicznych i Ogólnokszta³c±cych

Jaros³aw
3
Mariusz Lis
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4

Che³m
4
Milena Kwa¶niak
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Sosnowiec
5
Jaros³aw Wyrwisz
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Lublin
6
Gra¿yna Tucholska
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
7
El¿bieta Czoch
Technikum Gastronomiczne Sióstr Niepokalanek

Nowy S±cz
8
Przemys³aw Puls
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
9
Joanna Cichocka
Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych, Chemicznych i Ogólnokszta³c±cych

Jaros³aw
10
Sebastian Skwierczyñski
Zespó³ Szkó³ Nr 2

Mr±gowoIII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 1998/1999

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Mariusz Wójcik
Zespó³ Szkó³ Zawodowyh nr 2

Bielsko – Bia³a
2
Tomasz Piêtka
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Warszawa
3
Marcin Koz³owski
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Sulechów
4
Monika Oleksiak
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Warszawa
5
Stanis³awa ¦wierczek
Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Jaros³aw
6
Krzysztof Mat³osz
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Rzeszów
7
Beata Misiarz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2

Bielsko Bia³a
8
Agnieszka Sobkiewicz
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
9
Justyna Bobrowicz
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bia³ystok
10
Dariusz Marczuk
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

BydgoszczII edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 1997/1998

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Anna Mazur
Zespó³ Szkó³ Technicznych

Mielec
2
Robert Gajda
Niepubliczne Technikum Zawodowe

Kielce
3
Andrzej Szeremeta
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bia³ystok
4
Aleksandra Nabo¿na
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Tarnów
5
Marcin Koz³owski
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Sulechów
6
Sebastian Synowiec
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Wroc³aw
7
Jowita Wa¶niewska
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2

M³awa
8
Agnieszka Szuka³a
PTG SS Urszulanek

Pniewy
9
Grzegorz Fr±ckowski
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Bydgoszcz
10
Janusz Bart³omiej
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2

Bielsko Bia³a
11
Wioletta Stoch
Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Jaros³awI edycja Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu – 1996/1997

Miejsce
Imiê i nazwisko
Szko³a
1
Jadwiga Kuchta
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Warszawa
2
Piotr Witos
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Wroc³aw
3
Grzegorz Czerkasow
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
4
Dorota Osypiuk
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Bia³a Podlaska
5
Beata W³odyka
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Iwonicz
6
Joanna Szyba³a
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

Dêbica
7
Agnieszka Olejarz
Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego

Jaros³aw
8
Dorota £yszkowska
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

Warszawa
9
Katarzyna B³aszczyk
Zespó³ Szkó³ Gospodarczych

Szczecin
10
Jacek Herbasz
Zespó³ Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych

Gdynia