2022.07.08 @ 23:08


Tematyk± wiod±c± XV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci bêdzie:


     „Energia w ¿ywno¶ci i w ¿ywieniu”.


Planujemy na prze³omie sierpnia i wrze¶nia br. wys³aæ do szkó³ kolejny bezp³atny tomik Biblioteczki Olimpijskiej pod tym samym tytu³em.