2022.06.06 @ 23:37

Tematyk± wiod± XIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu bêd±:


"Woda w ¿ywieniu i jej ¼ród³a"

 1. Woda jako dobro naturalne i zwi±zek chemiczny.

 2. Woda w organizmie cz³owieka.

 3. Woda w termoregulacji.

 4. Zapotrzebowanie na wodê i ocena jej pobrania.

 5. ¬ród³a wody pitnej i jej jako¶æ.

 6. Wody mineralne – klasyfikacja i dzia³anie prozdrowotne.

 7. Soki owocowe i warzywne – otrzymywanie i warto¶æ od¿ywcza.

 8. Napoje bezalkoholowe produkowane przemys³owo.

 9. Napoje bezalkoholowe sporz±dzane w zak³adach gastronomicznych.

 10. Mleko i napoje mleczne w ¿ywieniu.

 11. Kawa i herbata – napoje o szerokim dzia³aniu fizjologicznym.

 12. Zupy i ich znaczenie w ¿ywieniu.

 13. Problemy zdrowotne zwi±zane z konsumpcj± niektórych napojów.