2022.04.01 @ 12:30

Eliminacje centralne XI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu za nami.


Wyjechali¶my z Warszawy pe³ni pozytywnych wra¿eñ. Poza zawodami uczestniczyli¶my w wielu imprezach towarzysz±cych. Gospodarze tegorocznych eliminacji centralnych robili wszystko aby¶my wyjechali zadowoleni.


Dziêkujemy za hojno¶æ naszym sponsorom.Nie uda³o siê tylko przeprowadziæ w internecie bezpo¶redniej relacji z Warszawy, zawini³y wzglêdy techniczne – przepraszamy. Zdjêcia z eliminacji centralnych zostan± zamieszone na stronie www w najbli¿sz± ¶rodê.