2022.12.10 @ 19:16


Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe.


Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe (i z powrotem) mo¿e nast±piæ:

  • Na podstawie biletów – zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g Regio, w przypadku jego braku równie¿ TLK lub InterRegio lub autobus. Prosimy nie ³±czyæ biletów uczestników z biletami innych osób.

    Zachowane bilety razem z wype³nionym formularzem, wys³aæ na adres Komitetu G³ównego do dnia 21 stycznia 2015 r.

  • W przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowo¶ci jad± na eliminacje okrêgowe uczniowie z wiêcej ni¿ jednej szko³y, istnieje mo¿liwo¶æ zwrotu kosztów podró¿y uczestników wynajêtym ¶rodkiem lokomocji np. busem. Koszt przejazdu dla jednej osoby musi byæ równy cenie uczniowskich biletów PKP, wymienionych w punkcie I. Wiêcej…