2022.09.09 @ 21:11


Wydawnictwo Format AB wyda³o kolejn± ksi±¿eczkê z zadaniami z ostatnich piêciu edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci. Wiêcej informacji w zak³adce Zbiór pytañ i zadañ