2022.04.08 14:45

XVIII OLIMPIADA WIEDZY O ¯YWIENIU I ¯YWNO¦CI

Podsumowanie

 1. Tematyk± wiod±c± XVIII edycji olimpiady by³o „¯ywienie u progu i schy³ku ¿ycia”. Zgodnie z regulaminem 30% zadañ na etapie okrêgowym i centralnym dotyczy³o tematyki wiod±cej.

 2. Przebieg zawodów na wszystkich etapach olimpiady by³ zgodny z regulaminem.

 3. W I etapie (szkolnym) uczestniczy³o prawie 7,7 tys. uczniów z ponad 370 szkó³ ponadgimnazjalnych z ró¿nych stron Polski.

 4. Do zawodów II stopnia (etapu okrêgowego) zakwalifikowa³o siê 670 uczniów. Zawodnicy rozwi±zywali test sk³adaj±cy siê z 70 zadañ. Najlepszy wynik w tym etapie uzyska³ Kamil Broñczyk z Technikum w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych w Bobowej, Maria Za³êska uczennica IX Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Klementyny Hoffmanowej w Zespole Szkó³ nr 125 w Warszawie oraz Sylwia Lubas z III Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

 5. Komitet G³ówny do zawodów III stopnia zakwalifikowa³ 52 osoby z 44 szkó³, w tym 11 osób z technikum.

 6. Etap III (centralny) odby³ siê w dniach 20-22 marca 2014 r. w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Karolewie k. Kêtrzyna, szkole podleg³ej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fina³owi towarzyszy³ bogaty program turystyczno-kulturalny dla uczestników i ich opiekunów.

  • Zwyciêzc± XVIII Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci zosta³ Jakub Wo¼niak uczeñ Technikum w Zespole Szkó³ Spo¿ywczych i Hotelarskich w Radomiu, który otrzyma³ równie¿ nagrodê Polskiego Towarzystwa Nauk ¯ywieniowych i nagrody za najlepiej rozwi±zany test, za najlepszy wynik w czê¶ci pisemnej i czê¶ci ustnej zawodów III stopnia.

  • Nagrodê za najlepsz± wypowied¼ pisemn± otrzyma³a Gra¿yna ¦witacz uczennica XXI Liceum Ogólnokszta³c±cego im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Lublinie.

  • Nagrodê za najbardziej oryginalna wypowied¼ pisemn± otrzyma³ Piotr Liszka uczeñ Technikum Gastronomicznego nr 11 w Zespole Szkó³ Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie.

  • Trójka najlepszych w XVIII edycji olimpiady otrzyma³a w nagrodê laptopy. Pozostali laureaci tablety ró¿ni±ce siê cen± w zale¿no¶ci od zajêtego miejsca.
  • W tej edycji nagrody dla opiekunów uczestników zawodów III stopnia ufundowa³o Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 7. Laureaci i finali¶ci XVIII Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywnoPci: