2023.02.09 @ 16:10


Informacja dotycz±ca etapu centralnego XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

 1. Eliminacje centralne odbêd± siê w dniach 20 – 22 marca 2014 r. w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Karolewie, gmina Kêtrzyn, powiat kêtrzyñski, województwo warmiñsko-mazurskie.

  • Przyjazd uczestników do Kêtrzyna w godzinach popo³udniowych w dniu 20 marca br. na Dworzec PKP ul. Dworcowa. Informacja o lokalizacji szko³y i internatu na nastêpnej stronie.

  • Zakwaterowanie w internacie Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Karolewie. Istnieje mo¿liwo¶æ skorzystania z dodatkowego noclegu dla osób, które bêd± mia³y problem z wyjazdem w dniu zakoñczenia eliminacji.

 2. Etap centralny rozpocznie siê dnia 20.03.2022 r. (tj. czwartek) kolacj± w godzinach 18.30 – 20.15, po czym o godzinie 20.30, spotkanie organizacyjne.

 3. Zakoñczenie Olimpiady o godz. 11.30 dnia 22 marca 2014 r. Nie przewiduje siê wcze¶niejszego wydawania za¶wiadczeñ, dyplomów i nagród.

 4. Szczegó³owy program eliminacji centralnych zamie¶cimy 1 marca br. na naszej stronie www.

 5. Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia uczestników pokrywa organizator Olimpiady.

 6. Koszty podró¿y uczestników (zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g Regio, Inter Regio lub TLK, w przypadku braku innego poci±gu równie¿ ekspres lub autobus) pokrywa organizator olimpiady. Nale¿y zachowaæ bilety, po powrocie wype³niæ formularz, za³±czyæ bilety i wys³aæ na adres Komitetu G³ównego (jest to warunkiem zwrotu kosztów podró¿y).

 7. Koszty uczestnictwa oraz koszty podró¿y opiekuna pokrywa deleguj±ca szko³a. Przewiduje siê obecno¶æ tylko jednego opiekuna z danej szko³y, bez wzglêdu na ilo¶æ zakwalifikowanych uczniów. W przypadku, gdy do fina³u zakwalifikowano uczniów z tej samej miejscowo¶ci ale ró¿nych szkó³, proponujemy porozumienie miêdzy szko³ami, aby jeden nauczyciel sprawowa³ opiekê nad uczniami z tej miejscowo¶ci.

  • Kwotê 160,00 z³otych na pokrycie kosztów pobytu opiekuna (noclegi i wy¿ywienie) nale¿y wp³aciæ do dnia 1 marca br. na konto wspó³organizatora eliminacji centralnych Olimpiady:


       NBP O/O Olsztyn

       41 1010 1397 0016 0313 9134 0000


       Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamiñskiego w Karolewie

 8. Pisemnego zg³oszenia opiekuna, który przyjedzie do Karolewa nale¿y dokonaæ na za³±czonym druku (za³±cznik 1) do dnia 25 lutego 2014 r. na adres:


      Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

      ul. Gen. Sowiñskiego 3, 70-236 Szczecin

  • Aby unikn±æ pomy³ek w dokumentacji (za¶wiadczenia) prosimy o wype³nienie przez ucznia zakwalifikowanego do zawodów III stopnia za³±czonej ankiety (za³±cznik 2) i odes³anie jej razem ze zg³oszeniem opiekuna.

 9. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady musz± posiadaæ przy sobie aktualn± legitymacjê szkoln±.

 10. Prosimy o szczegó³owe zapoznanie siê z regulaminem eliminacji centralnych (5.2.5. str.10 – informator OWo¯i¯ na rok szkolny 2013/2014).

Dodatkowych informacji udzieli Halina Limanówka – kierownik organizacyjny Olimpiady,

e-mail: [email protected] lub telefon 91 4877723 lub 501553637.Informacja o lokalizacji szko³y (mapka + opis)Wyœwietl wiêksz± mapê