2022.05.03 13:24

XVII OLIMPIADA WIEDZY O ¯YWIENIU I ¯YWNO¦CI

Podsumowanie

 1. Tematyk± wiod±c± XVII edycji olimpiady by³y „¯ywno¶æ tradycyjna i kuchnie narodowe”. Zgodnie z regulaminem 30% zadañ na etapie okrêgowym i centralnym dotyczy³o tematyki wiod±cej.

 2. Przebieg zawodów na wszystkich etapach olimpiady przebiega³ zgodnie z regulaminem.

 3. W I etapie (szkolnym) uczestniczy³o prawie 7 tys. uczniów z 349 szkó³ ponadgimnazjalnych z ró¿nych stron Polski.

 4. Do zawodów II stopnia (etapu okrêgowego) zakwalifikowa³o siê 625 uczniów. Zawodnicy rozwi±zywali test sk³adaj±cy siê z 70 zadañ. Najlepszy wynik w tym etapie uzyska³a Maria Anna Tarkowska z I Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Stanis³awa Staszica w Lublinie, Iga Zendran ze Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Jana Paw³a II w ¯arach i Mateusz Gemba z Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkó³ Agrobiznesu w Cz³uchowie.

 5. Komitet G³ówny do zawodów III stopnia zakwalifikowa³ 65 osób z 53 szkó³, w tym 33 osoby z LO.

 6. Etap III (centralny) odby³ siê w dniach 14-16 marca 2013 r. w Szczecinie. Fina³owi towarzyszy³ bogaty program turystyczno-kulturalny dla uczestników i ich opiekunów.

  • Zwyciêzc± XVII Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci zosta³a Iga Zendran ze Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Jana Paw³a II w ¯arach, która otrzyma³a równie¿ nagrodê Polskiego Towarzystwa Nauk ¯ywieniowych i nagrodê za najlepszy wynik w czê¶ci ustnej zawodów III stopnia.

  • Nagrody za najlepiej rozwi±zany test i najlepszy wynik w czê¶ci pisemnej otrzyma³a Izabela Anna Wasiak z Liceum Akademickiego w Zespole Szkó³ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

  • Nagrodê za najlepsz± wypowied¼ pisemn± otrzyma³a Agnieszka Anna Wójcik uczennica II Liceum Ogólnokszta³c±cego w Zespole Szkó³ nr 2 im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku.

  • Nagrodê za najbardziej oryginalna wypowied¼ pisemn± otrzyma³a Blanka Anastazja Tarnowska uczennica Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Ma³ego Ksiêcia w Zespole Szkó³ Spo³ecznych nr 2 w w Tarnobrzegu.

  • Trójka najlepszych w XVII edycji olimpiady otrzyma³a w nagrodê laptopy. Pozostali laureaci tablety ró¿ni±ce siê cen± w zale¿no¶ci od zajêtego miejsca.


 7. Laureaci i finali¶ci XVII Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: