Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Wykaz okrêgów

 

L.p.
Siedziba okrêgu – adres, telefon
Województwa nale¿±ce do okrêgu
1
GLIWICE

Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 32 231-52-36

e-mail: [email protected]
¦l±skie
Przewodnicz±cy KO

dr hab. Joanna Bajerska

Sekretarz KO

mgr Bo¿ena Niedba³a
2
JELENIA GÓRA

Dolno¶l±ski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc³awiu – filia w Jeleniej Górze


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 508-690-961

e-mail: [email protected]
Dolno¶l±skie, Opolskie, Lubuskie*
Przewodnicz±cy KO

dr hab. Jacek Anio³a

Sekretarz KO

mgr Ma³gorzata Grzelczyk
3
SZCZECIN

Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. M. Reja

70-236 Szczecin, ul. Sowiñskiego 3

fax: 91 448-95-41


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 91 433-35-04, 606-646-460

e-mail: [email protected]
Zachodniopomorskie, Lubuskie*
Przewodnicz±cy KO

dr hab. Joanna Sadowska

Sekretarz KO

mgr Adam Grzegrzó³ka
4
KRAKÓW

Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych nr 2

30-523 Kraków, ul. Zamojskiego 6


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 12 656-04-04, 519-875-576

e-mail: [email protected], [email protected]
Ma³opolskie
Przewodnicz±cy KO

prof. dr hab. Ma³gorzata Schlegel-Zawadzka

Sekretarz KO

mgr in¿. Ewa Konieczna
5
LUBLIN

Zespó³ Szkó³ Nr 5

20-854 Lublin, ul. Elsnera 5


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 81 740-40-19

e-mail: [email protected]
Lubelskie, ¦wiêtokrzyskie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. Agnieszka Malik

Sekretarz KO

dr Monika Milczak
6
SZCZYTNO

Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Jêdrzeja ¦niadeckiego
12-100 Szczytno, ul. Polska 18


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 606-202-912, 89 624-28-24

e-mail: [email protected]
Warmiñsko – Mazurskie, Podlaskie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. Ma³gorzata Anna S³owiñska

Sekretarz KO

mgr in¿. Aldona Kleszczewska
7
POZNAÑ

Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

60-326 Poznañ ul. Podkomorska 49


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 61 867-40-41

e-mail: [email protected]
Wielkopolskie
Przewodnicz±cy KO

dr Anna Jêdrusek-Goliñska

Sekretarz KO

mgr in¿. Anna Derbis
8
RZESZÓW

Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych

35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 20


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 17 748-31-00, 723-977-876

e-mail: [email protected]
Podkarpackie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. Tomasz Cebulak

Sekretarz KO

mgr in¿. Aleksandra Wanic
9
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. ¦w. Antoniego 57/61


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 602-173-269, 44 724-43-36

e-mail: [email protected], [email protected]
£ódzkie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. Marta Jeruszka-Bielak

Sekretarz KO

mgr in¿. Jacek Okoñski
10
TORUÑ

Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich

87-100 Toruñ, ul. Osikowa 15


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 56 650-82-40, 56 657-37-77

e-mail: [email protected], [email protected]
Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. Dorota £oboda

Sekretarz KO

mgr in¿. Beata Koziñska
11
WARSZAWA

Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

00-680 Warszawa, ul. Poznañska 6/8


Kontakt: Sekretarz Komisji Okrêgowej

tel.: 22 628-56-28, 629-35-81

e-mail: [email protected]
Mazowieckie
Przewodnicz±cy KO

dr in¿. El¿bieta Wierzbicka

Sekretarz KO

mgr in¿. Marzena Cie¶lak

* Szko³y z województwa lubuskiego zg³aszaj± udzia³ uczniów w olimpiadzie do Komisji Okrêgowej z siedzib± w Jeleniej Górze lub Poznaniu lub Szczecinie.