Niniejsza witryna internetowa olimpiadawiedzyozywieniu.pl jest zarządzana przez („Właściciela Strony”). Strona nie stanowi czasopisma, ponieważ jest aktualizowana bez określonej regularności. Nie stanowi ona zatem „produktu edytorskiego” w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2001 r. nr 62, ani też nie podlega przepisom dotyczącym prasy, w tym przepisom ustawy z dnia 8 lutego 1948 r. nr 47. Dostęp i przeglądanie strony przez użytkowników jest bezpłatne i stanowi akceptację warunków i postanowień niniejszych uwag prawnych. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, wystarczy, że powstrzyma się od przeglądania stron witryny. 

Ograniczenie odpowiedzialności  

Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, jakie mogą wyniknąć z korzystania z witryny i/lub z zewnętrznych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem odnośników umieszczonych na stronie. Odnośniki do zewnętrznych witryn umieszczone na stronie są dostarczane wyłącznie jako usługa dla użytkowników, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność i kompletność wskazanych łączy. Wskazanie odnośników nie oznacza, że Właściciel Strony zatwierdza lub ponosi odpowiedzialność za legalność, kompletność i poprawność informacji zawartych na wskazanych stronach. Właściciel Strony, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostępu do witryny, niemożności dostępu do niej, polegania na informacjach w niej zawartych i/lub z ich wykorzystywania. 

Prawa autorskie 

Wszystkie treści na stronie, w tym teksty, dokumenty, znaki towarowe, logo, zdjęcia, grafika, ich układ i dostosowanie są chronione przepisami dotyczącymi prawa autorskiego i prawami własności intelektualnej, a także objęte prawami autorskimi. Strona może również zawierać obrazy, wideo, artykuły, dokumenty, logo i znaki towarowe stron trzecich, które wyraźnie zezwoliły Właścicielowi Strony na ich publikację na niniejszej stronie internetowej lub zostały nabyte i opublikowane przez Właściciela Strony w dobrej wierze jako materiał uważany za domenę publiczną. Również ten materiał stron trzecich jest chroniony przepisami dotyczącymi prawa autorskiego i prawami własności intelektualnej, a także objęty prawami autorskimi. Bez zgody Właściciela Strony nie jest dozwolone kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie i/lub wykorzystywanie treści tej strony. W każdym przypadku wymagane jest wyraźne i specjalne zezwolenie Właściciela Strony, z obowiązkiem wskazania źródła. 

Prywatność  

Dla dostępu do strony nie będą wymagane dane osobowe od odwiedzających. Tam, gdzie dane osobowe są wymagane do korzystania z określonych usług i/lub do odpowiedzi na ewentualne zapytania kontaktowe, dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 196 („Kodeks ochrony danych osobowych”) i w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z odpowiednim oświadczeniem, które zostanie udostępnione użytkownikowi w odpowiedniej polityce prywatności strony. 

Ciasteczka (Cookies)  

Szczegóły dotyczące stosowania ciasteczek można znaleźć w odpowiedniej polityce ciasteczek. 

Zastosowanie prawa 

Warunki zawarte w niniejszych uwagach prawnych są regulowane przez prawo włoskie. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony i niniejszych uwag prawnych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.