Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Terminarz

  1. Do 10 wrze¶nia 2016 r. – przekazanie Okrêgom i szko³om wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.

  2. Do 10 pa¼dziernika – zg³oszenie do w³a¶ciwego Okrêgu udzia³u szko³y w Olimpiadzie.

  3. Do koñca pa¼dziernika zg³oszenie przez Komisje Okrêgow± do Komitetu G³ównego gotowo¶ci przeprowadzenia zawodów II stopnia.

  4. I etap (szkolny) – listopad (I dekada) 2016 r.

  5. II etap (okrêgowy) – 13 stycznia 2017 r.

  6. W ci±gu piêciu dni od zakoñczenia eliminacji I etapu (szkolnego) w³a¶ciwe komisje przesy³aj± protokó³ do Komisji Okrêgowej, a po zakoñczeniu II etapu (okrêgowego) do Komitetu G³ównego Olimpiady.

    Opó¼nienia w przes³aniu dokumentacji do Komisji Okrêgowej mog± byæ przyczyn± wykluczenia szko³y z uczestnictwa w Olimpiadzie.

  7. III etap (centralny) – 23-25 marca 2017 r.