Pi±tek (06.04.2022)


Kliknij aby wróciæ do strony g³ównej serwisu


22:59

Zawodnicy poznali wyniki dzisiejszych zmagañ ju¿ oko³o godziny 21, natomiast my z uwagi na drobne problemy techniczne uproszczon± listê zamieszczamy dopiero teraz.
I tak oto do fina³owego quizu zakwalifikowali siê:
   1. Robert Arent — ZSH-G, Gdynia
   2. Ewelina Jakubczyk — ZSG-H, Iwonicz Zdrój
   3. Kinga Wagner — ZSZ nr 2, Kalisz
   4. Pawe³ Sychowski — ZSH-G, Gdynia
   5. Danie Haluch — ZSG, Szczecin
   6. Ma³gorzata Drynda — ZSG, Czêstochowa
Nastêpne miejsca, które nie maj± szans ulec ju¿ zmianie wygl±daj± nastêpuj±co:
   7. Marcin Worobec — ZSG, Szczecin
   8. Artur Grzywacz — ZSG¯iA, Lêbork
   9. Rados³aw ¦ciegliñski — ZSZ nr 2, Tomaszów Mazowiecki
  10. Krzysztof Piotrowski — ZSG, Sosnowiec
  11. Katarzyna Wójtowicz — ZSG, Lublin
  12. Arkadiusz Szterk — ZSG, Warszawa
  13. Lucyna Ciê¿kowska — ZSS, Rzeszów
  14. Emilia Parzych — ZS nr 2, Mr±gowo
  15. Katarzyna Burek — ZST, Mielec
  16. Katarzyna Sendo — ZS, Dobrzyce
  17. Danuta £abuz — ZST, Mielec
  18. Anna Bory³o — ZSS, Jaros³aw
  19. Emil Hojda — ZSMR, Chrubieszów
  20. Agnieszka Nosek — ZSPS, Kielce
  21. Sebastian Skwierczyñski — ZS nr 2, Mr±gowo
  22. Katarzyna Koz³owska — ZSCKR, G³êbice
  23. Bartosz Rajski — ZSH-G, Gdynia
  24. Edyta Podbielska — ZSZ, Zambrów
  25. Izabela Soja — ZSG, Sosnowiec
  26. Piotr Skorupski — ZSZ, Tomaszów Mazowiecki
  27. Emil Kostecki — ZSZ, Che³m
  28. Justyna Du¼niak — ZSG-H, Bielsko-Bia³a
  29. Rafa³ Nawrot — ZSE-U, Gliwice
  30. Hubert K³osowski — ZSPS, Kielce
  31. Ewa S³awiñska — ZSE-G, Tarnów
  32. Renata Motowde³ko — ZSS, Jaros³aw
  33. Dorota Szymczak — ZSG-U, Chorzów
  34. Justyna Rucha³a — ZSR, Nawojowa
  35. Magdalena Pataj — ZSZ, Dêblin
  36. Marcin Krupski — ZSE-G, Tarnów
  37. Agnieszka ¦wierad — ZSE, Brzesko
  38. Marcin Barszcz — ZSE, Dêbica
  39. Agnieszka Celner — ZSCh, W³oc³awek
  40. Paulina Ruda — ZSB, Konin
  41. Dorota Ma³ek — ZSG, Czêstochowa
  42. Agnieszka Oru¿ak — ZSG, Lublin
  43. Karolina Brzóska — ZSG, Warszawa
  44. Konrad Wojciechowski — ZSG, Kro¶cienko
  45. Micha³ ¯uk — ZSG, Wroc³aw
  46. Roman Kowalski — ZSS, Rzeszów
Przypominamy, i¿ tytu³ laureata otrzymuj± osoby, które zajê³y miejsca 1-10, finalisty 11-25, a reszta otrzymuje tytu³ uczestnika.

Klasyfikacja koñsowa konkursu „¯ywienie a zdrowie” przedstawia siê nastêpuj±co:
   1. Micha³ Chalcarz — I LO, Poznañ
   2. Iwona Danowska — II LO, Poznañ
   3. Mata Kot — I LO, Szczecin
   4. Jaros³a D¼bik — II LO, Szczecin
   5. Katarzyna Krawczyk — VI LO, Szczecin
   6. Agata B±kowska — IV LO, Szczecin
   7. Lidia Polak — VI LO, Szczecin
   8. Katarzyna Piksa — XX LO, Poznañ
   9. Arkadiusz Badura — II LO, Poznañ
  10. Agnieszka Kustrzyk — I LO, Szczecin

19:16

Wreszcie nadesz³a d³ugo oczekiwana chwila wzglêdnego relaksu. Wzglêdnego, albowiem zgodnie z przewidywaniami po programach artystycznych powinny zostaæ og³oszone tak niecierpliwie oczekiwane i niejednokrotnie ju¿ tutaj wspominane wyniki.

18:05

Zakoñczy³a siê ju¿ czê¶æ II dzisiejszych eliminacji, po której uczestnicy z zaciekawieniem wys³uchali wyk³adu dr n. med. Lucjana Szponara. Po kolacji przewidziane s± chwile relaksu przy programach artystycznych, które s± bardzo wa¿ne, albowiem bezpo¶rednio po nich og³oszone zostan± wyniki. Oka¿e siê która szóstka uczestników we¼mie udzia³ w jutrzejszym quizie, a tak¿e bêd± znane wyniki konkursu „¯ywienie a zdrowie”.

15:07

Dla wszystkich uczestników rozpoczê³a siê ju¿ II czê¶æ dzisiejszych zmagañ, a mianowicie test. Pociech± dla pisz±cych niech bêdzie to, ¿e ju¿ nied³ugo przyjd± chwile zas³u¿onego relaksu.

13:49

Uczestnicy s± ju¿ po obiedzie. Tymczasem dos³ownie na parê minut przed obiadem og³oszone zosta³y wyniki I etapu konkursu „¯ywienie a zdrowie” (prezentacja i obrona prac), a wyniki tego etapu przedstawiaj± siê nastêpuj±co:
     1. Marta Kot — I LO, Szczecin
     2. Micha³ Chalcarz — I LO, Poznañ
     3. Iwona Danowska — II LO, Poznañ
     4. Lidia Polak — VI LO, Szczecin
     5. Katarzyna Piksa — XX LO, Poznañ
        Agata B±kowska — IV LO, Szczecin
     7. Jaros³aw D¼bik — II LO, Szczecin
     8. Katarzyna Krawczyk — VI LO, Szczecin
     9. Agnieszka Kustrzyk — I LO, Szczecin
    10. Arkadiusz Batura — II LO, Poznañ

11:00

Uczestnicy fina³u Olimpiady zakoñczyli ju¿ swoje pierwsze zmagania. Teraz czeka ich wycieczka autokarowa szlakiem Ksi±¿±t Pomorskich. Po powrocie do Zespo³u Szkó³ Gospodarczych, zanim jeszcze odbêdzie siê czê¶æ druga eliminacji centralnych Olimpiady i Konkursu, uczestnicy posil± siê obiadem, a tak¿e wypij± przygotowan± dla nich kawê.
Natomiast uczestnicy konkursu „¯ywienie a zdrowie” maj± teraz krótk± przerwê w prezentacji swoich prac, pierwsza czê¶æ ich zmagañ powinna zakoñczyæ siê oko³o godziny 1300 — przed obiadem.

08:46

Uczestnicy fina³u V edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu weszli ju¿ do sali gimnastycznej, gdzie zasi±d±, aby napisaæ pracê pisemn±, która uznawana jest za czê¶æ I eliminacji centralnych. Tak¿e uczestnicy konkursu „¯ywienie a zdrowie” rozpoczêli ju¿ czê¶æ I konkursu, a mianowicie prezentacjê pracy. Natomiast nauczyciele, spe³niaj±cy w trakcie fina³u rolê opiekunów wyjechali ju¿ do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego na ogólnodostêpn±, organizowan± w ramach Olimpiady sesjê popularnonaukow± „¯ywno¶æ — ¿ywienie — zdrowie”. Swoje wyst±pienia na niej zapowiedzieli dr n. med. Lucjan Szponar, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, dr Danuta Górecka, a tak¿e prof. dr hab. Mariola Friedrich.

07:49

Zdenerwowani uczestnicy w³a¶nie przyst±pili do ¶niadania. Mamy nadziejê, ¿e posi³ek roz³aduje ich emocje i da silê do czê¶æi pisemnej.


powered by [niByLog]


 

  g a l e r i a   z d j ê æ

Kliknij na numer zdjêcia, aby je zobaczyæ!

Sobota (07.04.2022):

[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
Z ty³u stoj±cy Edward Pokora (dyrektor Zespo³u Szkó³ Gospodarczych im. Miko³aja Reja w Szczecinie – wspó³organizator Olimpiady), który tak¿e odebra³ tak± nagrodê’)”>[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Pi±tek (06.04.2022):

To w³a¶nie tu znajduj± siê sale, w których m³odzie¿ rywalizuje’)”>[01]
To w³a¶nie tu znajduj± siê sale, w których m³odzie¿ rywalizuje’)”>[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
Wyk³ad prowadzi prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Przewodnicz±cy Komisji Edukacji ¯ywieniowej PAN’)”>[21]
Wyk³ad prowadzi dr n. med. Lucjan Szponar, Dyrektor Intytutu ¯ywno¶ci i ¯ywienia w Warszawie’)”>[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski oraz prof. dr hab. Roman Cichoñ’)”>[33]
[34]
[35]
Jolanta Gotowa³a oraz prof. dr hab. Jan Gawêcki’)”>[36]
[37]

Czwartek (05.04.2022):

[01]
[02]
Halina Limanówka, kierownik organizacyjny Olimpiady, dr Anna Ko³³ajtis-Do³owy, cz³onek Komitetu G³ównygo Olimpiady oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski w trakcie spotkania organizacyjnego’)”>[03]
[04]
Halina Limanówka, kierownik organizacyjny Olimpiady, dr Anna Ko³³ajtis-Do³owy, cz³onek Komitetu G³ównygo Olimpiady oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski w trakcie spotkania organizacyjnego’)”>[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
Przemawia Edward Pokora, dyrektor ZSG’)”>[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Przemawia Edward Pokora, dyrektor ZSG’)”>[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

 

  z o b a c z   t a k ¿ e

Co siê dzia³o w:

     w pi±tek (06.04.2022)

     w czwartek (05.04.2022)


Stronê www Olimpiady

 

  i n f o

Strona ta powsta³a, aby umo¿liwiæ rodzinom, znajomym, nauczycielom uczestników, a tak¿e sympatykom Olimpiady ¶ledzenie eliminacji centralnych na bie¿±co – wprost z ekranu komputera.

Strona funkcjonuje na bardzo prostych zasadach. Otó¿ ka¿de istotne wydarzenie w trakcie fina³u V edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i fina³u I edycji konkursu „¯ywienie a zdrowie”, a tak¿e imprez towarzysz±cych zostanie odnotowane w postaci wpisów. Je¶li pozwol± na to mo¿liwo¶ci techniczne zamie¶cimy tak¿e zdjêcia.

 

  k o n t a k t

Je¶li maj± pañstwo jakie¶ pytania odno¶nie funkcjonowania tego serwisu prosimy o kontakt.

Od:


Adres e-mail / nr telefonu:

Tre¶æ: