XIII Fina³ Olimpiady w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Stanis³awa Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

26-28 marca 2009 r.