XX Fina³ Olimpiady
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu i Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
17-19 marca 2016 r.