XIX Fina³ Olimpiady
w Zespole Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie
19-21 marca 2015 r.

Czwartek 19.03.2022

Pi±tek 20.03.2022

Sobota 21.03.2022