XVIII Fina³ Olimpiady
w w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Karolewie k. Kêtrzyna
20-22 marca 2014 r.