XVII Fina³ Olimpiady
w Zespole Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie
14-16 marca 2013 r.

Czwartek 14.03.2022
Pi±tek 15.03.2022Sobota 16.03.2022