XV Fina³ Olimpiady w Zespole Szkó³ Nr 6
im. Miko³aja Reja w Szczecinie
24-26 marca 2011 r.

Czwartek 24.03.2022
Pi±tek 25.03.2022

Sobota 27.03.2022