Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu: Fina³y

Podczas trwania ostatnich czterech fina³ów Olimpiady starali¶my siê prowadziæ relacje na bie¿±co w internecie. Fina³y ju¿ minê³y, ale za to proponujemy Pañstwu obejrzenie, co siê dzia³o w trakcie: