Biblioteczka Olimpijska

Pragn±c u³atwiæ m³odzie¿y przygotowanie siê do udzia³u w Olimpiadzie stworzono w 1996 roku seriê wydawnicz± pod nazw± Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu.

Pod redakcj± profesora Jana Gawêckiego, przy wspó³autorstwie wielu wybitnych polskich specjalistów prezentowana jest tematyka wiod±ca danej edycji Olimpiady.

Szko³y zainteresowane udzia³em m³odzie¿y w Olimpiadzie otrzymywa³y bezp³atne egzemplarze ksi±¿eczek dziêki finansowemu wsparciu firm z bran¿y spo¿ywczej.

Ksi±¿eczki mo¿na zakupiæ/zamówiæ w ksiêgarni ¯ak – informacja poni¿ej.

Dotychczas ukaza³y siê nastêpuj±ce tomiki:

Kolejny tomik Biblioteczki Olimpijskiej pt. Produkty zbo¿owe. Technologia i rola w ¿ywieniu – pod redakcj± prof. Jana Gawêckiego i prof. Wiktora Obuchowskiego, zostanie wzorem lat ubieg³ych przes³any nieodp³atnie zainteresowanym szko³om w ostatnich dniach sierpnia br.

14. Ewolucja na talerz – pod redakcj± prof. Jana Gawêckiego

13. Bezpieczeñstwo ¿ywno¶ci i ¿ywienia – pod redakcj± prof. Jana Gawêckiego i prof. Zbigniewa Krejpcio

12. ¯ywienie u progu i schy³ku ¿ycia – pod redakcj± prof. Jana Gawêckiego i prof. Wojciecha Roszkowskiego

11. Symfonia smaku czyli przepisy kulinarne absolwentów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie – okoliczno¶ciowy tomik pod redakcj± Haliny Limanówki, Józefa Korczaka, Jana Gawêckiego i Bogus³awy Pêciak.

10. Od norm ¿ywieniowych do marketingu ¿ywno¶ci – pod redakcj± Jana Gawêckiego i Wojciecha Roszkowskiego.

9. Energia w ¿ywno¶ci i ¿ywieniu – pod redakcj± Jana Gawêckiego i Jana Jeszki.

8. Woda w ¿ywieniu i jej ¼ród³a – pod redakcj± Anny Brzozowskiej i Jana Gawêckiego.

7. Zmys³y a jako¶æ ¿ywno¶ci i ¿ywienia – pod redakcj± Jana Gawêckiego i Niny Bary³ko-Piekielna.

6. Mikroorganizmy w ¿ywno¶ci i w ¿ywieniu – pod redakcj± Jana Gawêckiego i Zdzis³awy Libudzisz.

5. Witaminy – pod redakcj± Jana Gawêckiego.

4. Sk³adniki mineralne w ¿ywieniu cz³owieka – pod redakcj± Anny Brzozowskiej.

3. Wspó³czesna wiedza o wêglowodanach – pod redakcj± Jana Gawêckiego.

2. Bia³ka w ¿ywno¶ci i ¿ywieniu – pod redakcj± Jana Gawêckiego.

1. Prawda o t³uszczach – pod redakcj± Jana Gawêckiego.


Sprzeda¿ ksi±¿ek prowadzi ksiêgarnia ¯AK w gmachu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.


Ksiêgarnia jest czynna w godz. 8.00 -16.00 (poniedzia³ek – pi±tek) oraz 10.00 -13.00 (sobota).


¯AK prowadzi równie¿ sprzeda¿ wysy³kow± (p³atno¶æ w formie przelewu lub za zaliczeniem pocztowym).


Zamówienie telefoniczne, listowne, przes³ane faksem lub Internetem nale¿y kierowaæ na adres:


     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

     Collegium Maximum

     Ksiêgarnia ¯AK

     ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznañ

     tel./fax (061) 848 75 42, e-mail: [email protected]


W zamówieniu nale¿y podaæ adres oraz numer NIP.


Je¿eli pragn± pañstwo otrzymaæ fakturê VAT, nale¿y do³±czyæ upowa¿nienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.


Zamawiaj±cy ponosi koszt przesy³ki.

Okoliczno¶ciowy tomik pt. „Symfonia smaku…” mo¿na nabyæ w Zespole Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie, przy ul. Gen. J. Sowiñskiego 3 lub zamawiaj±c e-mailem [email protected]


Koszt zakupu 35,00 z³ plus koszty przesy³ki: list zwyk³y 5,00 z³ lub polecony 8,00 z³otych.

¦rodki finansowe nale¿y przelaæ na konto: 02 1240 3927 1111 0010 0536 1200