Archiwum aktualno¶ci

2022.06.02 15:19

Informator o XXI Olimpiadzie na rok szkolny 2016/2017… wiêcej

2022.05.17 16:23

Informacje dotycz±ce XXI Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci zamie¶cimy w pierwszych dniach czerwca br… wiêcej

2022.05.17 16:20

Konkurs MEN na organizacje olimpiad na najbli¿sze trzy lata rozstrzygniêty… wiêcej

2022.03.27 15:49

Podsumowanie XX Olimpiady… wiêcej

2022.03.08 @ 11:19

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.08 @ 11:17

Program XX Fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.01.29 @ 17:14

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XX Olimpiady… wiêcej

2023.01.11 @ 18:47

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego… wiêcej

2022.12.14 @ 21:28

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.05.31 @ 15:56

Zaproszenie do udzia³u w XX Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.04.14 @ 20:45

Tematyk± wiod±c± kolejnej edycji Olimpiady bêdzie… wiêcej

2022.03.24 20:33

Podsumowanie XIX Olimpiady… wiêcej

2022.03.07 @ 20:59

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.07 @ 20:15

Program XIX fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.01 @ 18:02

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XIX edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.01.29 @ 13:28

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XIX Olimpiady… wiêcej

2023.01.09 @ 18:56

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego wynosi 74… wiêcej

2022.12.10 @ 19:16

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.09.09 @ 21:11

Wydawnictwo Format AB wyda³o kolejn± ksi±¿eczkê z zadaniami… wiêcej

2022.09.02 @ 15:31

Zmiana adresu e-mail Komisji Okrêgowej w Gliwicach… wiêcej

2022.05.30 @ 19:45

Zaproszenie do udzia³u w XIX Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.04.08 14:45

Podsumowanie XVIII Olimpiady… wiêcej

2022.03.16 @ 14:57

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.04 @ 19:13

Program XVIII fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.09 @ 16:10

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.02.01 @ 07:29

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XVIII Olimpiady… wiêcej

2023.01.10 @ 21:25

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego wynosi 69… wiêcej

2022.12.27 @ 14:31

Koszty podró¿y uczestników na XVIII eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.11.04 @ 11:28

Przypominamy, ¿e protoko³y z eliminacji szkolnych nale¿y wysy³aæ… wiêcej

2022.11.04 @ 11:24

Zmiana Sekretarza Komisji Okrêgowej w Jeleniej Górze… wiêcej

2022.08.27 @ 15:12

Zaproszenie do udzia³u w XVIII Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.06.04 18:43

Konkurs MEN na organizacje olimpiad na najbli¿sze trzy lata rozstrzygniêty… wiêcej

2022.05.21 @ 16:41

Prof. dr hab. Jan Gawêcki po raz drugi doktorem honoris causa… wiêcej

2022.05.03 13:28

Informacje dotycz±ce XVIII Olimpiady zamie¶cimy na prze³omie maja i czerwca… wiêcej

2022.05.03 13:24

Podsumowanie XVII Olimpiady… wiêcej

2022.03.21 @ 22:19

Galeria z XVII Fina³u Olimpiady w Szczecinie… wiêcej

2022.03.01 @ 21:59

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.01 @ 21:53

Program XVII fina³u Olimpiady… wiêcej

2022.02.11 @ 18:07

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XVII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.01.25 @ 18:50

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XVII Olimpiady… wiêcej

2023.01.12 @ 09:10

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego wynosi 63… wiêcej

2022.12.29 @ 10:49

Koszty podró¿y uczestników na XVII eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.12.16 @ 11:17

„Test do sprawdzania i oceny wiedzy ¿ywieniowej GAROTA” to tytu³ ksi±¿eczki zawieraj±cej… wiêcej

2022.12.16 @ 11:15

Zmiana numeru telefonu w Komisji Okrêgowej w Jeleniej Górze… wiêcej

2022.10.21 @ 16:12

Okoliczno¶ciowy tomik pt. „Symfonia smaku…” mo¿na nabyæ… wiêcej

2022.07.08 @ 20:57

Zaproszenie do udzia³u w XVII Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.07.08 20:10

Podsumowanie XVI Olimpiady… wiêcej

2022.05.15 @ 21:00

Tematyk± wiod±c± XVII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci bêdzie… wiêcej

2022.05.15 @ 20:47

Prof. Jan Gawêcki doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu… wiêcej

2022.04.05 @ 21:50

Reporta¿ z XVI Fina³u Olimpiady… wiêcej

2022.03.23 @ 00:54

Galeria z XVI Fina³u Olimpiady w Toruniu… wiêcej

2022.03.18 @ 17:54

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.10 @ 20:13

Program XVI fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.07 @ 19:11

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XVI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.02.04 @ 18:15

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XVI Olimpiady… wiêcej

2023.02.04 @ 10:18

Medal „Honoris Gratia”… wiêcej

2023.01.14 @ 09:32

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego wynosi 58… wiêcej

2023.01.03 @ 18:22

Koszty podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.07.14 @ 19:46

Zaproszenie do udzia³u w XVI Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.06.30 22:42

Tematyk± wiod±c± XVI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci bêd±… wiêcej

2022.06.30 22:24

Krótkie podsumowanie XV Olimpiady… wiêcej

2022.03.27 19:45

Formularz dla opiekunów, którzy kupili bilety uczniom ze swoich ¶rodków… wiêcej

2022.03.23 @ 18:46

Program sesji popularnonaukowej w dniu 25.03.2011… wiêcej

2022.03.22 @ 20:30

Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne… wiêcej

2022.03.13 @ 22:17

Program XV fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.06 @ 21:51

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.02.04 @ 14:04

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XV Olimpiady… wiêcej

2023.01.15 @ 00:10

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego wynosi 65… wiêcej

2023.01.13 @ 18:14

Koszty podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe… wiêcej

2022.09.25 @ 18:33

Informacja o mo¿liwo¶ci zakupu ksi±¿eczek z serii „Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu”… wiêcej

2022.09.25 @ 18:32

Informacja o mo¿liwo¶ci zakupu Zbioru pytañ z lat 2004 – 2008… wiêcej

2022.09.01 @ 10:44

Zaproszenie do udzia³u w XV Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.08.30 @ 11:59

Informacje dotycz±ce XV edycji naszej Olimpiady wysy³aæ bêdziemy… wiêcej

2022.07.08 @ 23:08

Tematyk± wiod±c± XV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci bêdzie… wiêcej

2022.07.08 @ 23:03

Krótkie podsumowanie XIV edycji Olimpiady… wiêcej

2022.03.15 @ 14:13

Zwrot kosztów podró¿y opiekunów… wiêcej

2022.03.15 @ 14:07

Program XIV fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.03 @ 15:14

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XIV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2023.01.29 @ 16:40

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XIV Olimpiady… wiêcej

2023.01.16 @ 11:21

Minimalna liczba punktów decyduj±ca o wpisaniu na listê kandydatów do etapu centralnego… wiêcej

2022.11.24 @ 21:47

Eliminacje okrêgowe XIV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci bêd± jednodniowe… wiêcej

2022.11.22 @ 20:26

Protokó³ z eliminacji szkolnych nale¿y niezw³ocznie przes³aæ do… wiêcej

2022.09.25 @ 17:27

Przypominamy, ¿e zg³oszenia przyst±pienia szko³y do Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci nale¿y dokonaæ… wiêcej

2022.09.25 @ 17:25

Zmiana adresu mailowego Sekretarza Komisji Okrêgowej w Lublinie oraz w Warszawie… wiêcej

2022.09.09 @ 19:28

Zaproszenie do udzia³u w XIV Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.09.08 @ 17:42

Informujemy, ¿e nasza Olimpiada zmieni³a nazwê na Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci… wiêcej

2022.06.18 @ 14:42

Tematyk± wiod±c± XIV edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu bêdzie… wiêcej

2022.06.18 @ 14:29

Informator o Olimpiadzie na rok szkolny 2009/2010 wy¶lemy do zainteresowanych udzia³em w Olimpiadzie szkó³ ponadgimnazjalnych na prze³omie sierpnia i wrze¶nia br… wiêcej

2022.06.18 @ 14:27

Szczegó³owe informacje dotycz±ce XIV edycji Olimpiady zostan± zamieszczone na naszej stronie najpó¼niej w pierwszej dekadzie wrze¶nia br… wiêcej

2022.03.31 @ 22:51

Lista laureatów i finalistów XIII edycji Olimpiady… wiêcej

2022.03.19 @ 15:27

Program XIII fina³u Olimpiady… wiêcej

2022.02.11 @ 19:57

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.02.03 @ 20:12

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XIII Olimpiady… wiêcej

2023.01.16 @ 23:49

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XIII Olimpiady uka¿e siê 4 lutego 2009 r…. wiêcej

2022.10.08 @ 17:08

Przypominamy, ¿e zg³oszenia przyst±pienia szko³y do Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.09.12 @ 13:57

Informacja o mo¿liwo¶ci zakupu Zbioru pytañ… wiêcej

2022.09.12 @ 13:44

Informacja o mo¿liwo¶ci zakupu ksi±¿eczek z serii „Biblioteczki Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu”… wiêcej

2022.09.08 @ 19:32

Zapraszaj±c do udzia³u w kolejnej, trzynastej ju¿ Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.06.26 @ 15:47

Informacje dotycz±ce kolejnej XIII edycji Olimpiady zostan± zamieszone… wiêcej

2022.06.26 @ 15:43

Informator o Olimpiadzie na rok szkolny 2008/2009 i kolejny bezp³atny tomik Biblioteczki Olimpijskiej wy¶lemy… wiêcej

2022.06.06 @ 23:37

Tematyk± wiod± XIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu bêd±… wiêcej

2022.06.06 @ 22:54

Fundatorzy nagród XII Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.04.20 @ 18:19

Lista laureatów i finalistów XII edycji Olimpiady… wiêcej

2022.03.26 @ 09:47

Program XII fina³u Olimpiady… wiêcej

2022.03.05 @ 23:56

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.31 @ 14:49

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.14 @ 22:08

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego uka¿e siê 1 lutego 2008 r…. wiêcej

2022.07.17 @ 16:06

Ju¿ po raz dwunasty mam przyjemno¶æ zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.06.03 @ 23:54

Tematyk± wiod±c± XII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu bêd±… wiêcej

2022.04.05 @ 18:02

Fundatorzy nagród XI Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.04.04 @ 19:36

Lista Laureatów i Finalistów XI Olimpiady… wiêcej

2022.04.01 @ 12:30

Eliminacje centralne XI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu za nami… wiêcej

2022.03.20 @ 20:01

Program XI fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.02.04 @ 13:24

Informacja dotycz±ca etapu centralnego XI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.02.02 @ 14:01

Ze wzglêdu na opó¼nienie w dostarczeniu prac Komitet G³ówny zakwalifikowa³ do zawodów III stopnia równie¿ nastêpuj±ce osoby… wiêcej

2023.01.26 @ 14:07

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego XI edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.19 @ 23:02

Lista osób osób zakwalifikowanych do etapu centralnego uka¿e siê 27 stycznia…wiêcej

2022.12.01 @ 17:26

Przepraszamy za d³ug± przerwê techniczn± w dzia³aniu strony.
Od dzi¶ jest dostêpna pod nowym, ³atwiejszym adresem… wiêcej

2022.11.30 @ 13:43

Eliminacje okrêgowe odbêd± siê zgodnie z terminarzem dnia 12 i 13 styczenia 2007 r. wiêcej

2022.06.29 @ 01:54

Zapraszamy do udzia³u w XI edycji Olimpiady… wiêcej

2022.03.15 @ 11:19

Program X fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.01.31 @ 16:52

Nowy adres Komitetu G³ównego… wiêcej

2023.01.31 @ 16:26

Informacja dotycz±ca etapu centralnego X edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.30 @ 13:01

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego X edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.11.30 @ 23:01

Informujemy, ¿e ca³y nak³ad „Zbioru zadañ i pytañ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu z lat 1996 – 2003” zosta³ wyczerpany…wiêcej

2022.08.02 @ 01:39

Zapraszamy do udzia³u w X edycji Olimpiady… wiêcej

2022.06.29 @ 15:34

Zbiór zadañ i pytañ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu z lat 1996 – 2003 mo¿na kupiæ… wiêcej

2022.03.15 @ 19:14

Program IX fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.01.29 @ 19:32

Informacja dotycz±ca etapu centralnego IX edycji Olimpiady…
wiêcej

2023.01.24 @ 23:56

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego IX edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.07.10 @ 13:27

Zapraszamy do udzia³u w IX edycji Olimpiady… wiêcej

2022.03.27 @ 18:34

Wyniki VIII fina³u Olimpiady… wiêcej

2023.01.25 @ 17:13

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego VIII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.25 @ 12:09

W poniedzia³ek (26.01) opublikujemy listê osób, które zosta³y zakwalifikowane… wiêcej

2022.08.31 @ 00:47

W imieniu Komitetu G³ównego mam zaszczyt i przyjemno¶æ zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w kolejnej edycji… wiêcej

2022.02.18 @ 17:09

Sprostowanie dotycz±ce III etapu… wiêcej

2023.01.31 @ 11:37

Informacja dotycz±ca etapu centralnego VII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.31 @ 10:59

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego VII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.08.13 @ 11:37

Zapraszamy do udzia³u w VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2022.03.28 @ 20:34

Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia… wiêcej

2022.03.14 @ 00:12

Fina³ Olimpiady tu¿, tu¿… wiêcej

2023.01.20 @ 11:03

Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych VI Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu… wiêcej

2023.01.20 @ 11:02

Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych Konkursu "¯ywienie a zdrowie"… wiêcej

2022.12.19 @ 00:17

Z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku ¿yczymy… wiêcej

2022.12.19 @ 00:14

Przypominamy o terminach eliminacji okrêgowych… wiêcej

2022.07.22 @ 18:24

Biblioteczka Olimpiady… wiêcej

2022.07.22 @ 18:16

VI edycja Olimpiady… wiêcej

2022.04.03 @ 21:02

Szczegó³y dotycz±ce "V fina³u w internecie"… wiêcej

2022.02.27 @ 22:27

Wyniki I etapu konkursu "¯ywienie a zdrowie"… wiêcej

2023.01.28 @ 20:58

V fina³ Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu tak¿e w internecie… wiêcej

2023.01.27 @ 18:37

Informacje dotycz±ce etapu centralnego V OWo¯… wiêcej

2023.01.27 @ 16:24

Do etapu centralnego Komitet G³ówny zakwalifikowa³ natêpuj±ce osoby… wiêcej

2022.09.28 @ 15:48

W imieniu Komitetu G³ównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu witam na naszej stronie internetowej. Obok wizytówki tej najm³odszej Olimpiady, ustanowionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1995 roku i daj±cej finalistom… wiêcej