2023.01.03 @ 18:22


Koszty podró¿y uczestników na eliminacje okrêgowe.


Szko³a mo¿e otrzymaæ zwrot poniesionych kosztów podró¿y uczniów na eliminacje okrêgowe w przypadku kiedy odleg³o¶æ szko³y do miejscowo¶ci w której odbywaj± siê eliminacje okrêgowe wynosi nie mniej ni¿ 80 km.


Nale¿y pobraæ formularz, wype³niæ i wraz z biletami odes³aæ do dnia 25 stycznia br. na adres:


Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

ul. Gen. Sowiñskiego 3

71-236 Szczecin