2022.04.03 @ 21:02

Szczegó³y dotycz±ce "V fina³u w internecie"


Jak ju¿ wcz¶niej zapowiadali¶my V fina³ Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu, a tak¿e fina³ I edycji konkursu "¯ywienie a zdrowie" bêdzie mo¿na ¶ledziæ na bie¿±co w internecie.

W celu realizacji tego za³o¿enia stworzyli¶my specjaln± stronê (adres poni¿ej), na której umieszczeæ bêdziemy wpisy. Je¶li pozwol± na to uwarunkowania techniczne, zamieszczaæ bêdziemy tak¿e zdjêcia. Planowo strona powinna ruszyæ ju¿ w czwartek (05.04.2022) po¼nym popo³udniem.


Adres tej strony to:

http://olimpiada.zce.szczecin.pl/final/