2022.06.29 @ 01:54

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,


Rozpoczynaj±c drug± dekadê historii Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu zapraszam do udzia³u w niej na zasadach analogicznych jak w roku ubieg³ym.


Tematyk± wiod±c± tegorocznej XI edycji bêd± „Mikroorganizmy w ¿ywno¶ci i w ¿ywieniu” – wszechobecne formy ¿ycia rozpatrywane zarówno jako sprzymierzeniec cz³owieka w tradycyjnej i nowoczesnej biotechnologii, jak i jako przyczyna strat gospodarczych i powa¿nych zagro¿eñ dla naszego zdrowia. Problematyka ta jest niezwykle wa¿na, ale i nie³atwa, zw³aszcza przy braku odpowiednich podrêczników i opracowañ dydaktycznych. Dlatego wstrzymywali¶my siê z jej podjêciem do tego roku, kiedy to uda³o na siê reaktywowaæ Biblioteczkê Olimpijsk±. Po latach przerwy powracamy dziêki firmie DANONE do wydawania ksi±¿eczek w przystêpny i kompetentny sposób upowszechniaj±cych tematykê wiod±c± kolejnych olimpiad. Przes³ane do szkó³ nieodp³atnie ksi±¿eczki „Mikroorganizmy w ¿ywno¶ci i w ¿ywieniu”, autorstwa najwybitniejszych polskich mikrobiologów i znawców przedmiotu, powinny u³atwiæ Pañstwu przygotowanie m³odzie¿y do udzia³u w tegorocznej Olimpiadzie.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udzia³u w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu, której fina³ odbêdzie siê w Warszawie ¿ycz±c satysfakcji z pracy z uzdolnionymi uczniami Waszych szkó³ i sukcesów w olimpijskich zmaganiach.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
prof. dr hab. Jan Gawêcki