2023.01.29 @ 19:32

Informacja dotycz±ca etapu centralnego IX edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu

 1. Zawody centralne odbêd± siê w dniach 17, 18 i 19 marca 2005 r. w Zespole Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie, ul. Sowiñskiego 3.
  • Zakwaterowanie uczestników wraz z opiekunami w internacie Zespo³u Szkó³ nr 6 ul. Sowiñskiego 3 (budynek w podwórzu szko³y) tel. (91) 4489597.
  • Z dworca PKP nale¿y przej¶æ k³adk± w kierunku odwrotnym ni¿ rzeka Odra i ulic± Czarneckiego (obok gara¿y) przej¶æ do ul. Potulickiej, nastêpnie skrêciæ w pierwsz± ulicê w prawo, i to ju¿ bêdzie ulica Sowiñskiego. Na koñcu tej ulicy mie¶ci siê szko³a i internat (10 min. drogi ofd dworca PKP).
 2. Dnia 17.03.2022 r. (tj. czwartek): 18:30 – 20:00 – kolacja, 20:00 – spotkanie organizacyjne.
  Zakoñczenie Olimpiady oko³o godz. 15:00 19.03.2022 r. (tj. sobota).

 3. Koszty zakwaterowania, wy¿ywienia i podró¿y (zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g po¶pieszny) uczestników pokrywa Komitet G³ówny. Nale¿y zachowaæ bilety – tylko wtedy nast±pi zwrot kosztów podró¿y.

 4. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady musz± posiadaæ aktualn± legitymacjê szkoln±.

 5. PROSIMY O SZCZEGÓ£OWE ZAPOZNANIE SIÊ Z REGULAMINEM ELIMINACJI CENTRALNYCH (punkt D13 regulaminu – strona 9 i 10 informatora OWo¯ na rok szkolny 2004/2005).

 6. Ze wzglêdów organizacyjnych przewiduje siê obecno¶æ tylko jednego opiekuna ze szko³y, z której uczniowie zakwalifikowali siê do zawodów III stopnia. Koszty uczestnictwa opiekuna – 130 z³ (sto trzydzie¶ci z³otych) oraz koszty podró¿y pokrywa deleguj±ca szko³a.
  • Zg³oszenia opiekuna nale¿y dokonaæ do dnia 1 marca 2005 r. wg wzoru (aby go pobrac – kliknij).
  • Kwotê 130 z³ na koszty pobytu opiekuna nale¿y wp³aciæ do dnia 1 marca 2005 r. na konto: Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie: 09 1500 1722 1217 2001 1803 0000 (z dopiskiem "Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu"