2023.01.25 @ 12:09

W poniedzia³ek rano, po zakoñczeniu posiedzenia Komitetu G³ównego, opublikujemy listê osób, które zosta³y zakwalifikowane do etapu centralnego VIII Olimpiady.