2022.06.02 15:19

Informator o XXI Olimpiadzie Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci na rok szkolny 2016/2017.


Od tej edycji informator nale¿y pobraæ z naszej strony. Zrezygnowali¶my z jego drukowania i wysy³ania do szkó³.

We wstêpie podano najwa¿niejsze zmiany w regulaminie Olimpiady.


Aby pobraæ informator kliknij TUTAJ.