2022.03.27 15:49

XX OLIMPIADA WIEDZY O ¯YWIENIU I ¯YWNO¦CI

Podsumowanie

 1. Przebieg zawodów na wszystkich etapach Olimpiady by³ zgodny z regulaminem.

 2. Tematyk± wiod±c± XX edycji olimpiady by³a „¯ywno¶æ prozdrowotna”. Zgodnie z regulaminem 30% zadañ na etapie okrêgowym i centralnym dotyczy³o tematyki wiod±cej.

 3. W I etapie (szkolnym) uczestniczy³o prawie 8 tys. uczniów z 448 szkó³ ponadgimnazjalnych z ró¿nych stron Polski.

 4. Do zawodów II stopnia (etapu okrêgowego) zakwalifikowa³o siê 800 uczniów. Zawodnicy rozwi±zywali test sk³adaj±cy siê z 70 zadañ. Najlepszy wynik w tym etapie uzyska³a Karolina Ruszczyk z III Liceum Ogólnokszta³c±cego w Zespole Szkó³ im. im Unii Europejskiej w Ostro³êce.

 5. Komitet G³ówny do zawodów III stopnia zakwalifikowa³ 64 osoby z 54 szkó³, w tym 11 osób z technikum.

 6. Etap III (centralny) odby³ siê w dniach 17-19 marca 2016 r. w poznañskim Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. Karola Libelta, a sam fina³ w formie quizu w obecno¶ci publiczno¶ci i uroczyste zakoñczenie mia³y miejsce w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fina³owi towarzyszy³ bogaty program turystyczno-kulturalny przygotowany przez gospodarzy.

 7. Zwyciêzc± XX Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci zosta³a Weronika Marzena Lebowa z XXI Liceum Ogólnokszta³c±cego im. ¦w. Stanis³awa Kostki w Lublinie, która poza nagrod± za zwyciêstwo ufundowan± przez J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzyma³a równie¿ nagrodê Polskiego Towarzystwa Nauk ¯ywieniowych i nagrodê za najlepiej rozwi±zany test oraz nagrodê za najlepszy wynik w czê¶ci pisemnej zawodów III stopnia.

 8. Uczestnicy eliminacji centralnych uzyskali cenne nagrody:

  • Laureaci II, III, V i VI miejsca otrzymali w nagrodê notebooki ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a laureat IV miejsca nagrodê ufundowan± przez Dziekana Wydzia³u Nauk o ¯ywno¶ci i ¯ywieniu.

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundowa³o warto¶ciowe tablety dla wszystkich 15 laureatów tegorocznej edycji Olimpiady.

  • Nagrodê za najlepsz± wypowied¼ pisemn± otrzyma³a Aleksandra Jolanta Kucharska uczennica I Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Ks. El¿biety w Szczecinku a za najbardziej oryginaln± wypowied¼ pisemn± Justyna Barbara Kubat z Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdañsku.

  • Wszyscy finali¶ci otrzymali warto¶ciowe ksi±¿ki ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym 35 osób otrzyma³o „Biologiê” (Solomon Eldra P., Berg Linda R., Martin Diana W.,) bêd±c± rozwiniêciem klasycznego podrêcznika prof. Claude’a A. Villego.

  • Nagrodê dla opiekuna zwyciêzcy ufundowa³a Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie, wspó³organizator Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci. Opiekunowie pozosta³ych laureatów otrzymali nagrody ksi±¿kowe ufundowane przez Prezydenta Szczecina, Polskie Towarzystwo Technologów ¯ywno¶ci i przewodnicz±cego Komitetu G³ównego.

 9. Podstawowe wydatki zwi±zane z organizacj± Olimpiady pokry³o Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 10. Laureaci i finali¶ci XX Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: