2022.03.08 @ 11:19


Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne w Poznaniu.


Koszty podró¿y uczestników pokrywa organizator Olimpiady (zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g Regio, Inter Regio i TLK, w przypadku ich braku równie¿ Intercity lub autobus). Prosimy nie ³±czyæ biletów uczestników z biletami innych osób i nie za³±czaæ biletów komunikacji miejskiej.


Nale¿y zachowaæ bilety, po powrocie z eliminacji pobraæ formularz (KLIKNIJ) i wype³niæ, za³±czyæ bilety i wys³aæ na adres Komitetu G³ównego do dnia 29 marca 2016 r.:


Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

ul. Gen. Sowiñskiego 3

71-236 Szczecin


Proszê nie ³±czyæ biletów uczestników z innymi osobami i nie za³±czaæ biletów komunikacji miejskiej.


W przypadku innego sposobu dojazdu na eliminacje centralne do Poznania nale¿y wcze¶niej napisaæ na adres [email protected] lub zadzwoniæ 501 55 36 37.