2022.05.21 @ 16:41


Prof. dr hab. Jan Gawêcki po raz drugi doktorem honoris causa, tym razem Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Senat Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 17 maja 2013 r. nada³ tytu³ Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Janowi Gawêckiemu Przewodnicz±cemu Komitetu G³ównego naszej Olimpiady.


Tytu³ Doktora Honoris Causa to honorowy stopieñ naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zas³u¿onym. To ju¿ drugi taki tytu³ w karierze Panu Profesorowa. W ubieg³ym roku otrzyma³ go od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.


Cieszymy siê, z tak wysokiego wyró¿nienia Przewodnicz±cego Komitetu G³ównego naszej Olimpiady i sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje.