2022.03.01 @ 21:59


Zwrot kosztów podró¿y uczestników na eliminacje centralne w Szczecinie.


Koszty podró¿y uczestników pokrywa organizator Olimpiady (zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g po¶pieszny, w przypadku braku innego poci±gu równie¿ ekspres lub autobus).


Nale¿y zachowaæ bilety, po powrocie z eliminacji pobraæ formularz (KLIKNIJ) i wype³niæ, za³±czyæ bilety i wys³aæ na adres Komitetu G³ównego do dnia 25 marca 2013 r.:


Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

ul. Gen. Sowiñskiego 3

71-236 Szczecin


Proszê nie za³±czaæ biletów komunikacji miejskiej.