2022.02.11 @ 18:07


Informacja dotycz±ca etapu centralnego XVII edycji Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

 1. Eliminacje centralne odbêd± siê w dniach 14 – 16 marca 2013 r. w Zespole Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie przy ul. Gen. Sowiñskiego 3.

  • Przyjazd uczestników do Szczecina w godzinach popo³udniowych w dniu 14 marca br. na Dworzec G³ówny. Ulica Gen. Sowiñskiego znajduje siê blisko dworca. Informacja o lokalizacji szko³y i internatu poni¿ej.

  • Zakwaterowanie w internacie Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie przy ul. Gen. Sowiñskiego 3.

 2. Dnia 14.03.2022 r. (tj. czwartek): kolacja w godzinach 18.30 – 20.15, spotkanie organizacyjne o godzinie 20.30.

 3. Zakoñczenie Olimpiady o godz. 12.00 dnia 16 marca 2013 r. Nie przewiduje siê wcze¶niejszego wydawania za¶wiadczeñ, dyplomów i nagród.

 4. Szczegó³owy program eliminacji centralnych zamie¶cimy 1 marca br. na naszej stronie www.

 5. Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia uczestników pokrywa organizator Olimpiady.

 6. Koszty podró¿y uczestników (zni¿ka 37%, kl. 2, poci±g po¶pieszny, w przypadku braku innego poci±gu równie¿ ekspres) pokrywa organizator Olimpiady. Nale¿y zachowaæ bilety, po powrocie wype³niæ formularz, za³±czyæ bilety i wys³aæ na adres Komitetu G³ównego. Tylko wtedy nast±pi zwrot kosztów podró¿y.

 7. Koszty uczestnictwa oraz koszty podró¿y opiekuna pokrywa deleguj±ca szko³a. Przewiduje siê obecno¶æ tylko jednego opiekuna z danej szko³y, bez wzglêdu na ilo¶æ zakwalifikowanych uczniów. W przypadku gdy do fina³u zakwalifikowano uczniów z tej samej miejscowo¶ci chc±c ograniczyæ koszty opieki nad uczestnikami fina³u proponujemy porozumienie miêdzy szko³ami, aby jeden nauczyciel sprawowa³ opiekê nad uczniami z obu szkó³.

  • Kwotê 160 z³otych na pokrycie kosztów pobytu opiekuna nale¿y wp³aciæ do dnia 1 marca br. na konto wspó³organizatora Olimpiady:


       Bank PEKAO SA

       02 1240 3927 1111 0010 0536 1200


       Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja

       ul. Gen. Sowiñskiego 3

       70-236 Szczecin

 8. Pisemnego zg³oszenia opiekuna, który przyjedzie do Szczecina nale¿y dokonaæ na za³±czonym druku (za³±cznik 1) do dnia 25 lutego 2013 r. na adres:


      Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci

      ul. Gen. Sowiñskiego 3, 70-236 Szczecin

  • Aby unikn±æ pomy³ek w dokumentacji (za¶wiadczenia) prosimy o wype³nienie przez ucznia zakwalifikowanego do zawodów III stopnia za³±czonej ankiety (za³±cznik 2) i odes³anie jej razem ze zg³oszeniem opiekuna.

 9. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady musz± posiadaæ przy sobie aktualn± legitymacjê szkoln±.

 10. Prosimy o szczegó³owe zapoznanie siê z regulaminem eliminacji centralnych (punkt D 13 – informator OWo¯i¯ na rok szkolny 2012/2013).

Dodatkowych informacji udzieli Halina Limanówka – kierownik organizacyjny Olimpiady,

e-mail: [email protected] lub telefon 91 4877723 lub 501553637.Informacja o lokalizacji szko³y (mapka + opis drogi z Dworca G³ównego)Wy¶wietl wiêksz± mapê